Visie

De huidige manier van leven is niet volhoudbaar

In ons streven naar materiële groei putten we grondstoffen uit, tasten ecosystemen onomkeerbaar aan en maken misbruik van mensen overal in de wereld. De gevolgen hiervan worden steeds duidelijker zichtbaar: verandering van het klimaat, verdwijnen van oerbossen, economische crisis, steeds grotere verschillen tussen arm en rijk, een toename van conflicten in de wereld. Systemen (politiek, economisch, sociaal) en instituties lopen vast, de menselijke maat is zoek! 

Naar een wereld in balans

Er is een wereld mogelijk waarin we in balans leven met natuur en medemens. Een inspirerende wereld, verre van saai en donker. Een wereld waarin we grondstoffen niet uitputten, ons slimmer verplaatsen, energie van hernieuwbare bronnen betrekken, tijd en aandacht hebben voor onze innerlijke ontwikkeling en voor elkaar. Een wereld waar het materiële en niet-materiële meer in balans zijn, een wereld waarin ik en wij samenkomen, met meer mededogen en compassie. Een wereld waarin we op een andere manier zaken doen. Een volhoudbare wereld.

De kanteling is ingezet

Steeds meer mensen zien de huidige periode als een 'verandering van tijdperk' in plaats van een 'tijdperk van verandering'. We gaan onze economie, onze energievoorziening, onze hele samenleving op een andere manier inrichten. Die omslag zullen overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, consumenten en burgers gezamenlijk vormgeven. Er is een nieuw soort leiderschap nodig, ook in de manier waarop wij leiding geven aan onszelf. De samenleving is aan het kantelen van 'instututen en structuren'  naar 'netwerken en stromen' op basis van de menselijke maat. 

Wat is Duurzaam ontwikkelen?

"Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen".

Deze internationaal aanvaarde definitie komt uit het rapport "Our Common Future". Het werd in 1987 in opdracht van de Verenigde Naties opgesteld onder leiding van de toenmalig premier van Noorwegen Gro Harlem Brundtland, in een poging een globale aanpak te vinden voor de steeds zichtbaarder wordende wereldproblemen.

Duurzaam ontwikkelen gaat in de kern om respect voor de medemens hier en in de rest van de wereld, voor de natuur en de draagkracht van de aarde. 

Duurzame ontwikkeling gaat ook over het verspreiden van welzijn, zowel hier als elders in de wereld. En duurzame ontwikkeling gaat over de toekomst, over het welzijn van onze kinderen en kleinkinderen.

Een duurzaam ontwikkelingsmodel slaagt er in om economische, ecologische en sociale doelstellingen met elkaar te verzoenen, op weg naar een 'volhoudbare' wereld. 

Missie

De missie van Dhuet is bij te dragen aan duurzame ontwikkeling via een integrale benadering. Het gaat daarbij om (1) de drijfveren, waarden en overtuigingen van individuele mensen, (2) het gedrag van individuen, om (3) de collectieve waarden en overtuigingen (cultuur) en (4) over de (sociale) structuren en het collectieve gedrag waarin de cultuur zich uit. Een integrale benadering stelt dat alleen als alle kwadranten duurzaam worden ontwikkeld, de verandering 'volhoudbaar' is.  De integrale benadering of ingetrale visie is ontikkeld door Ken Wilber. Lees hier een toelichting op het 4 kwadantenmodel van Wilber, waarvan hieronder een afbeelding.     

plaatje-hoe